เทศบาลตำบลโดด ยินดีให้บริการ 

 
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

     

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

     

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโดด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญประจำปี 2565

     

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

      

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด

      

หนังสือส่งประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เลือกตั้ง
แผนผังโครงสร้าง
สมาชิกสภา
ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
รายงานติดตาม ผลแผนพัฒนา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
Q & A
Social Network
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบประเมินองค์กร
3
2
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ เทศบาลตำบลโดด
1
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ
กระทรวงมหาดไทย